info util

Actele necesare demararii unui proiect de arhitectura:
– dovada titlului de proprietate asupra terenului
– documentatia cadastrala ,
– ridicarea topografica,
– comandarea unui studiul geothnic,
– expertiza tehnica intocmita de expert atestat. ( in cazul proiectelor de alipire la calcan, extindere, consolidare)
1 anteproiect
Anteproiectul reprezinta studiul de solutie de arhitectura .Acest studiu presupune definitivare temei de proiectare, elaborare planuri, fatade caracteristice, perspective 3D ale obiectului de arhitectura dorit. Se stabilesc :modul de amplasare pe teren, relationarea cu vecinii, rezolvarea volumetrica, functiunile, compartimentarile interioare si aspectul constructiei.

2. certificatul de urbanism

Certificatul de Urbanism (CU) se solicita de catre beneficiar de la primaria localitatii/ sectorului in care se afla terenul pe care doreste sa construiasca.  Certificatul de Urbanism este un act informativ, prin care Primaria va comunica conditiile pe care trebuie sa le indepliniti pentru a obtine autorizatia de construire: acte necesare, retrageri minime de la limitele de proprietate, avizele si acordurile ce trebuie obtinute etc.
Pentru a obtine Certificatul de Urbanism, trebuie sa aveti urmatoarele acte cf. legii: actul de proprietate, planurile cadastrale, cererea tip si dovada achitarii unei taxe.

3. studiul geotehnic

Studiull geotehnic este o documentatie tehnica ce analizeaza stratificatia terenului, adancimea nivelului freatic, adancimea optima de fundare a constructiei, capacitatea portanta a solului, furnizand inginerului proiectant al structurii de rezistenta informatiile necesare pentru a dimensiona corect fundatia cladirii.
Se comanda de catre beneficiar pentru amplasamentul pe care doreste sa construiasca. Studiul geotehnic va analiza calitatea si caracteristicile terenului de fundare, oferind proiectantului de structura informatiile necesare pentru calcularea si dimensionarea corecta a fundatiilor.

4. documentatia pentru obtinerea avizelor

Avizele si acordurile solicitate sunt trecute in  Certificatul de Urbanism. In mod uzual, prin CU, Primaria va solicita obtinerea avizului de Mediu si a avizelor si acordurilor furnizorilor de utilitati urbane prezente in zona (electricitate, alimentare cu apa si canalizare, gaze, salubritate etc.). Numarul si tipul avizelor si acordurilor solicitate va depinde de conditiile de amplasament si de natura constructiei.

5. documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire

Dupa alegerea si aprobarea unei solutii definitive ( anteproiectul), se va elabora initial proiectul de autorizare pentru fiecare specialitate (arhitectura, structura de rezistenta si instalatii) care consta in planse desenate si documentatii scrise, asumate si semnate de catre proiectanti conform legislatiei in vigoare in Romania. Proiectul de autorizare, numit Documentatie tehnica pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (D.T.A.C.) reprezinta o forma simplificata a proiectului tehnic (P.Th.); proiectul de autorizare contine documentatia scrisa si desenata necesara si suficienta pentru obtinerea autorizatiei de construire dar nu si pentru executia constructiei.
Autorizatia de construire este actul prin care autoritatea publica locala (Biroul de Urbanism din cadrul Primariei) avizeaza proiectul propus (in confomitate cu cerintele prevazute in certificatul de urbanism) si certifica dreptul de incepere a lucrarii.

Dosarul prin care se solicita AC se intocmeste cf. Legii 50/1991 si va cuprinde:
1. cerere tip pentru emiterea AC;
2. certificatul de urbanism (in copie);
3. dovada titlului de proprietate asupra terenului (copie legalizata);
4. proiectul (documentatia tehnica) pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii – DTAC, inclusiv referatele de verificare, semnate si stampilate in original (2 exemplare);
5.  avize si acorduri ce se obtin prin grija beneficiarului, daca sunt solicitate prin certificatul de urbanism, inclusiv acordul de Mediu;
6. dovada privind achitarea taxelor legale.

Termenul legal de eliberare a AC este de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete, insa, adeseori, acest termen nu este respectat de catre emitent. In acest caz se aplica legea aprobarii tacite, prin care lipsa unui raspuns pozitiv sau negativ in temenul legal echivaleaza cu aprobarea autorizatiei solicitate.

Proiectul de autorizare, numit Documentatie tehnica pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (D.T.A.C.) se constituie din parti ale proiectului tehnic (P.Th.) necesare si suficiente pentru obtinerea autorizatiei de construire dar nu si pentru executia constructiei.
Va cuprinde:
1. Piese scrise: deviz general, memorii, la care se vor anexa studiul geotehnic, referate pentru verificarea proiectului, fise si documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor;
2. Piese desenate – planuri generale si planse pe specialitati:
– arhitectura: planurile tuturor nivelurilor, acoperisului, fatade, sectiuni caracteristice;
– structura de rezistenta: fundatii si detalii de fundatii;
– instalatii: schemele coloanelor instalatiilor electrice, sanitare, termice.

Proiect tehnic si detaliile de executie (P.Th.+D.E.) este documentatia scrisa si desenata care se elaboreaza la solicitarea investitorului, pe baza de contract, de catre cadre tehnice de specialitate (arhitect, inginer de rezistenta, inginer de instalatii) si care contine toate informatiile necesare executiei unei constructii.

 Verificarea proiectului se realizeaza de catre verificatori atestati MLPTL (acestia nu pot fi si autorii proiectului) pentru diferite specialitati (rezistenta, foc, siguranta in exploatare). In ceea ce priveste locuintele unifamiliale, doar referatul de verificare a rezistentei cladirii este necesar in vederea obtinerii autorizatiei de construire. Exceptie fac cladirile de importanta redusa (maxim S+P+1E) din mediul rural, pentru care nu este obligatorie verificarea proiectului