legislatie

Legislatie

1.Lege nr. 50 din 29 iulie 1991- privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
Informatii preluate din legea mai sus enuntata
“””CAPITOLUL I: Autorizarea executarii lucrarilor de constructii
Art. 1
(1) Executarea lucrarilor de constructii este permisa numai pe baza unei
autorizatii de construire sau de desfiintare, emisa în conditiile prezentei legi, la
solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil – teren si/sau constructii –
identificat prin numar cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel.
(la data 14-feb-2009 Art. 1, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta
urgenta 214/2008 )
(2) Constructiile civile, industriale, inclusiv cele pentru sustinerea instalatiilor si utilajelor
tehnologice, agricole sau de orice alta natura se pot realiza numai cu respectarea
autorizatiei de construire, emisa în conditiile prezentei legi, si a reglementarilor privind
proiectarea si executarea constructiilor.
Art. 2
(1) Autorizatia de construire constituie actul final de autoritate al administratiei
publice locale pe baza caruia este permisa executarea lucrarilor de constructii
corespunzator masurilor prevazute de lege referitoare la amplasarea, conceperea,
realizarea, exploatarea si postutilizarea constructiilor.
(la data 14-feb-2009 Art. 2, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta
urgenta 214/2008 )
(2) Autorizatia de construire se emite în baza documentatiei pentru autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, elaborata în conditiile prezentei legi, în temeiul
si cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism, avizate si aprobate
potrivit legii.
(la data 14-oct-2009 Art. 2, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea
2 61/2009 ) […]“””

2.Lege nr. 10/1995 din 18/01/1995- privind calitatea în construcţii
Informatii preluate din legea mai sus enuntata
“””Lege nr. 10/1995
din 18/01/1995
privind calitatea în construcţii Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 12 din 24/01/1995.
Actul a intrat in vigoare la data de 24 ianuarie 1995 Parlamentul României adoptă prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. – Calitatea construcţiilor este rezultanta totalităţii performanţelor de comportare a acestora
în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreaga durată de existenţă, a exigenţelor utilizatorilor şi
colectivităţilor.
Exigenţele privind calitatea instalaţiilor şi a echipamentelor tehnologice de producţie se
stabilesc şi se realizează pe bază de reglementări specifice fiecărui domeniu de activitate.
Art. 2. – Prevederile prezentei legi se aplică construcţiilor de orice categorie şi instalaţiilor
aferente acestora – indiferent de forma de proprietate sau destinaţie – denumite în continuare
construcţii, precum şi lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de
reparaţii ale acestora.
Sunt exceptate clădirile pentru locuinţe cu parter şi parter plus un etaj şi anexele gospodăreşti
situate în mediul rural şi în satele ce aparţin oraşelor, precum şi construcţiile provizorii.
Art. 3. – Prin prezenta lege se instituie sistemul calităţii în construcţii, care să conducă la
realizarea şi exploatarea unor construcţii de calitate corespunzătoare, în scopul protejării vieţii
oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului înconjurător…..”””

3.LEGEA Nr. 184 din 12 aprilie 2001 privind organizarea si
exercitarea profesiei de arhitect – Republicare […]
CAPITOLUL I: Dispozitii generale […]
Art. 1
Prezenta lege reglementeaza modul de exercitare a profesiei de arhitect si constituirea
Ordinului Arhitectilor din România, ca forma de organizare independenta, nonprofit,
autonoma, apolitica si de interes public.
Art. 2
(1) Activitatea în domeniul arhitecturii este un act de cultura de interes public, cu implicatii
urbanistice, economice, sociale si ecologice.
(2) Creatia arhitecturala este menita sa organizeze functional si estetic spatiul construit,
având obligatia de a-l insera armonios în mediul înconjurator, în respectul peisajelor
naturale si al patrimoniului imobiliar.
Art. 3
Potrivit legii, constructiile civile, industriale, agricole sau de orice alta natura se pot realiza
numai cu respectarea autorizatiei de construire, în baza reglementarilor privind proiectarea
si executarea constructiilor. […]“””